Siden 1979 har vi jobbet med våre kunder og samarbeidspartnere for å skape helhetlige, smarte og bærekraftige løsninger ved å kombinere kreativitet med dyp teknisk innsikt. Bærekraft er en del av vår identitet og er forankret i vår forretningsmodell. Vår visjon bygger på FNs bærekraftsmål og prinsippene for ansvarlig forretningsdrift.


Vår største påvirkningskraft er gjennom rådene vi gir. Vi forplikter oss til å redusere klimagassutslippene fra byggebransjen ved å satse på bærekraftig prosjektering. Dette er hvordan vi gjør det.

Miljøledelse

I K. Apeland jobber vi systematisk med å forbedre våre leveranser og miljøprestasjoner i oppdrag og i vår egen virksomhet. Vi forankrer våre ansatte til å arbeide med klima, miljø og arbeidsmiljø gjennom sirkulær miljøstyring. K. Apeland er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift og rapporterer vår miljøprestasjon årlig gjennom denne ordningen.

Selskapet har fastsatt en Policy kvalitet og en Policy for helse, miljø og sikkerhet (HMS) som dekker alle relevante aspekter ved HMS-begrepet. Vår miljøgruppe arbeider systematisk for kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemet vårt slik at vi ivaretar sikkerhet for mennesker, miljø og materiell i egen virksomhet og i våre oppdrag.

I 2021 bestemte vi at K. Apeland skal bli en karbonnøytral bedrift innen 2050. Fremover er målet å redusere bedriftens direkte og indirekte CO2 utslipp med mer enn 50% innen 2030 sammenliknet med klimaregnskapet i 2021. Dette skal vi oppnå ved å fremme bærekraftige valg i alle våre anskaffelsesprosesser, velge fornybare energikilder og redusere forretningsreiser og avfallsproduksjon til et ytterst minimum. Mer om dette finner du i bærekraftsrapporten for 2023.

Bærekraftsrapport 2023

Bærekraftsrapport 2022

Bærekraftsrapport 2021
Bærekraftig prosjektering

Materialbruk

Riktig materialvalg er sentralt for å redusere klima-avtrykket til bygget og for å sørge for lang levetid. Gjennom råd til kunder og samarbeidspartnere tilrettelegger vi for bærekraftig materialbruk med fokus på lang levetid og gjenbrukbarhet.

Miljøvurdering

For å oppnå et godt klimaregnskap som samsvarer med kostnads-effektive løsninger er det sentralt å vurdere kost / nytte av konstruksjonstekniske løsninger i tidlig fase. Vi gjør miljøvurdering av konstruksjonstekniske løsninger for det spesifikke byggeprosjektet.

Bygningsfysikk

For å sikre gode, energieffektive og holdbare bygninger for fremtiden og reduserer risiko for bygningsskader setter vi fokus på bygningsfysikk. Vi ser på hvordan klima og stedliggende forhold belaster bygningskroppen og belyser forhold som varmeledningsevne, fuktproblematikk og skadeforebyggende tiltak. Vi utarbeider RIBFY rapport iht TEK17.

Endringsdyktig prosjektering og fleksibilitet

Vi får stadig behovsendringer fordi markedet, teknologien og bruksmønstre endres raskt. Derfor må vi tilrettelegge for fremtidig program / bruksendring, utskiftninger og ombruk. Vi prosjekterer robuste bæresystemer som tilrettelegger for fleksibilitet og endring uten store fremtidige inngrep.

Design for fremtidig ombruk

Ombruk gir klima og miljøgevinst ved bespart klimagassutslipp og redusert avfall. Fremtidig ombruk av byggematerialer er derfor en sentral del av vår prosjekteringsfilosofi. Vi integrerer design for fremtidig ombruk i våre prosjekterte løsninger. Løsningene avhenger av materialbruk, form og komponenter og vurderes alltid i samsvar med kost / nytte.

Rehabilitering

Hvert år rives det omtrent 22 000 bygninger, det vil si over 60 hver dag. Våre største klimabesparelser gjør vi ved å ta vare på våre bebygde omgivelser. Å ta vare på eksisterende bygg bidrar også til den sosiale bærekraft og gjør regionen unik og attraktiv. Vi har lang erfaring med restaurering, rekonstruksjon og ombygging av eldre og vernede bygg og konstruksjoner. Dette innebærer også oppfølging på byggeplass av tunge rehabiliteringsprosjekter med krevende endringer i bæresystemer.

Tilstandsanalyse

En funksjonell og klimabevisst tilstandsanalyse legger grunnlaget for å ta godt vare på våre omgivelser. Ved å kartlegge bygningsmassen med særlig fokus på ombrukspotensiale og bevaring. Vi har lang erfaring med tilstandsvurdering av bygg og tilbyr også vedlikeholdsplanlegging og oppfølging.

Ombrukskartlegging

Ved å få oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelig i eksisterende bygg som skal ombygges, restaureres eller demonteres, kan vi forvalte disse ressursene inn i nye prosjekter. Vi vurderer og identifiserer ombrukbare bygningskonstruksjoner som egner seg for direkte ombruk eller til oppsirkulering.

Bærekraftig sanering

På ett år produserer byggebransjen i Norge i underkant av to millioner tonn avfall, hvor nesten halvparten stammer fra riving av eksisterende bygg. Vi ønsker å rette fokuset mot avfallsreduksjon på byggeplass og i driftsfase. Dette gjør vi ved å oppfordre til god prosjekterings - og byggepraksis som ivaretar høy grad av ombruk, materialgjenvinning og sortering.